Blog

Nisan 16, 2019

Kurban hakkında detaylı bilgiler

adaklık adak
adaklık adak

Kur­ban Ne­dir

Al­la­hu Te­âla’ya iba­det et­mek ve yak­laş­mak ni­ye­tiy­le be­lir­li gün­ler­de, hu­su­si bir hay­va­nı kes­me­ye kur­ban de­nir.” Ge­nel­lik­le kuş­luk vak­tin­de ke­sil­di­ği için bu kur­ba­na “ud­hiy­ye” de de­nil­miş­tir.

Kur­ban­lar Al­lah rı­za­sı ni­ye­tiy­le ke­si­lir, Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­si yok­sa kur­ban ka­bul olun­maz. Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­si­ni an­cak tak­va eh­li ta­şı­ya­bi­lir, Al­lah da an­cak müt­ta­kı­le­rin kur­ba­nı­nı ka­bul eder. “Ve yal­nız Rab­bin rı­za­sı için na­maz kıl, kur­ban kes.”  “Si­zin kur­ban­la­rı­nı­zın et­le­ri ve kan­la­rı Al­lah’a ka­vuş­maz, an­cak tak­va­nız ya­ni kur­ban­la­rı­nı­zı ke­ser­ken ta­şı­dı­ğı­nız Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­niz, say­gı­nız ve sev­da­nız Ona ka­vu­şur.” bu­yu­rur.

Han­gi Gün­ler­de Kur­ban Ke­si­lir?

Kur­ban ke­sim gün­le­ri Ha­ne­fi mez­he­bi­ne gö­re Kur­ban Bay­ra­mı­nın bi­rin­ci, ikin­ci ve üçün­cü gü­nü­nün gü­neş ba­tı­mı­na ka­dar, Şa­fii mez­he­bi­ne gö­re ise bay­ra­mın dör­dün­cü gü­nü­nün ak­şa­mı­na ka­dar sü­ren za­man di­li­mi­dir. Bu gün­ler­de kur­ban ke­si­le­bi­lir ama bi­rin­ci gü­nü kes­mek da­ha fa­zi­let­li­dir.

Ke­si­me bay­ram na­ma­zı kı­lı­nan yer­ler­de na­maz­dan son­ra, bay­ram na­ma­zı kı­lınma­yan yer­ler­de ise sa­bah na­ma­zı­nın vak­ti gir­dik­ten son­ra baş­la­nır. Kur­ba­nı ge­ce­le­yin kes­mek mek­ruh­tur. Kur­ban gün­le­rin­de her ne­den­se ke­si­le­me­yen bir hay­van, can­lı ola­rak sa­da­ka ve­ri­lir. Ar­tık bu hay­va­nın etin­den sa­hi­bi yi­ye­mez.


Kur­ban Kes­me Ola­yı Ne Za­man Baş­la­mış­tır?

Kurban, mü’min­le­re Hz. İb­ra­him’in (as) ve Hz. İs­ma­il’in (as) tes­li­mi­ye­ti­ni ha­tır­la­tır. Bu olay Kur’an’da şöy­le an­la­tıl­mak­ta­dır:

100 “Ey Rabbim! Bana salihlerden (bir oğul) ihsan et!”

101 – Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

102 – Oğlu, yanında koşacak çağa gelince: “Ey oğlum! Ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak, ne düşünürsün?” dedi. Çocuk da: “Babacığım sana ne emrediliyorsa yap, inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi.

103 – Ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah’a teslim oldular, İbrahim oğlunu şakağı üzerine yatırdı.

104 – Biz de ona şöyle seslendik: “Ey İbrahim! “

105 – “Rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki, biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.”

106 – “Şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı.” (dedik)

107 – Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.

108 – Kendisine sonradan gelenler içinde iyi bir nâm bıraktık.

109 – Selam olsun İbrahim’e…

110 – İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.

111 – Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.

Dik­kat edi­lir­se kat’i olan hu­sus açık­tır. Hz. İb­ra­him (as) Al­la­hu Te­âla’nın em­ri­ne tes­lim ola­rak ken­di öz oğ­lu­nu kur­ban et­me­ye, Hz. İs­ma­il (as) de Al­lah (cc) rı­za­sı için kur­ban ol­ma­ya ra­zı ol­muş­tur. Kur­ban kes­mek için bı­ça­ğı­na sa­rı­lan her mü­kel­lef bu ger­çe­ği iyi te­fek­kür et­me­li­dir.

Kur­ban Kes­me­nin Fa­zi­le­ti Ne­dir?

Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz bu­yur­muş­lar ki: “İn­sa­noğ­lu kur­ban kes­me gü­nün­de Al­lah ka­tın­da kan akıt­mak­tan da­ha mak­bul bir amel iş­le­me­miş­tir. O kur­ban kı­ya­met gü­nü boy­nuz­la­rı, kıl­la­rı ve ça­tal tır­nak­la­rı ile ay­nen ge­le­cek­tir. Çün­kü kan ye­re düş­me­den Al­lah’ın ka­bul ma­hal­li­ne dü­şer. Ar­tık kur­ban­lar­la gön­lü­nüz hoş­nut ol­sun.”  Yi­ne bu­yur­muş­lar ki: “Kur­ban ke­sen için kur­ban edi­len hay­va­nın her kı­lı kar­şı­lı­ğın­da bir se­vap var­dır.”

Adaklık Kurban , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
About EGE GRAFIK