Tag Archives: suadiye adak

Nisan 25, 2019

ADAKLA İLGİLİ AYETLER NELERDİR?

Bazı hadislerinde de Hz. Peygamber’in adakta bulunmayı hoş karşılamadığı görülür. Meselâ bir hadîs-i şerifte “Adak bir fayda sağlamaz, sadece cimrinin malını eksiltmiş olur” (Buhârî, “Eymân”, 26; Müslim, “Nezir”, 2) buyurmuştur. Bu sebeple de İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel başta olmak üzere fakihlerin önemli bir kısmı adak adamanın mekruh olduğu görüşündedir. Hanefîler ise Allah’a ibadet […]

Adaklık Kurban
Nisan 25, 2019

ADAĞIN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Çeşitli dinlerin ve milletlerin kültürlerinde aynı ve yakın telakkilere dayalı olarak ağaçlara ve kutsal sayılan yerlere bez bağlamak, ibadet yerlerinde mum yakmak, belli durumlarda belli hayvanları kurban etmek, oruç veya perhiz mahiyetinde olmak üzere bazı yiyecek ve içeceklerden, cinsel ilişkiden uzak durmak, istediğine ulaşıncaya kadar bazı zevk ve eğlenceyi terketmek gibi adak türlerine rastlanır. Bu […]

Adaklık Kurban
Nisan 18, 2019

AKİKA KURBANI KESİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLİYOR?

Akika kurbanı sayfamızda yurtdışında kurbanlıkların nasıl kesildiği ve dağıtıldığını öğrenebilir, Akika kurbanı kesmenin şart mı olduğu ya da ne zaman kesilmesi gerektiği sorularının cevaplarına ulaşabilirsiniz. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) özellikle 9 yıllık insanı yardım tecrübesi ve güveniyle hayırsever bağışçıların emanet ettiği kurban bağışlarını Afrika, Asya ve Balkanlar’da keserek gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır. Akika […]

Adaklık Kurban
Nisan 18, 2019

Akika kurbanının etinin dağıtımı

Soru Ben, Akika kurbanının etinin dağıtım işinin nasıl tamamlanması gerektiğini öğrenmek istiyorum. Akika kurbanının eti, üç kısma mı ayrılıp dağıtılmalı, yoksa âile fertleri etin hepsini kendileri yiyebilirler mi? Cevap metni Hamd, yalnızca Allah’adır. Bazı âlimler bu konuda şöyle demişlerdir: “Akika kurbanının, Kurban bayramında kesilen kurban gibi birtakım hükümleri vardır.” Akika kurbanının taksimi (dağıtımı) konusunda Kurban […]

Adaklık Kurban
Nisan 18, 2019

YENİ DOĞAN ÇOCUĞUN AKİKA KURBANININ ETİNİ DAĞITMA

Soru Yeni doğan çocuğun Akika kurbanının etini dağıtmanın hükmü nedir? Cevap metni Hamd, yalnızca Allah’adır. Birincisi: Yeni doğan çocuk için Akika kurbanı kesmek, sünnettendir. Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:  مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى.  [رواه البخاري والترمذي وابن ماجه وأحمد] “Akikası, yeni doğan çocukla birliktedir.Doğumu üzerine kan […]

Adaklık Kurban
Nisan 17, 2019

Adadığı adağı unutan kimse ne yapmalıdır?

Değerli kardeşimiz, Adak, Allah Teâlâ’ya ibâdet maksadıyla, mükellef olmadığı halde mübah olan bir işi yapmayı kararlaştırmak, kişinin öyle bir ameli kendisine vâcip kılması ve bunu yapacağına dair Allah’a söz vermesidir.  Genel olarak belli bir şarta bağlanan adaklar, belirtilen şartın gerçekleşmesinden önce yapılmazlar. Örneğin “Falan işim olursa şu kadar oruç tutacağım.” diye adak yapılıp, o işi gerçekleşmeden adadığı orucu tutarsa, […]

Adaklık Kurban
Nisan 16, 2019

Kur­ban Kes­me­nin Öne­mi

Kur­ban hic­re­tin ikin­ci yı­lın­da em­re­dil­miş­tir. Al­lah em­ret­miş, Pey­gam­be­ri­miz de uy­gu­la­mış­tır. Al­lah’ın em­ri ola­rak va­cip, pey­gam­be­ri­mi­zin ame­li ve em­ri ola­rak da muh­kem ve mü­ek­ked (kuv­vet­li) sün­net­tir. Ha­dis ve fı­kıh ki­tap­la­rın­da da an­la­tıl­dı­ğı gi­bi Pey­gam­ber Efen­di­miz’in boy­nuz­lu, gü­zel iki ko­çu BİS­MİL­LA­Hİ AL­LA­HU EK­BER di­ye­rek ve aya­ğı­nı bo­yun­la­rı­na ko­ya­rak ken­di eliy­le kes­ti­ği meş­hur­dur. Bun­lar­dan bi­ri­ni ken­di ve ai­le­si […]

Adaklık Kurban
Nisan 16, 2019

Kurban hakkında detaylı bilgiler

Kur­ban Ne­dir “Al­la­hu Te­âla’ya iba­det et­mek ve yak­laş­mak ni­ye­tiy­le be­lir­li gün­ler­de, hu­su­si bir hay­va­nı kes­me­ye kur­ban de­nir.” Ge­nel­lik­le kuş­luk vak­tin­de ke­sil­di­ği için bu kur­ba­na “ud­hiy­ye” de de­nil­miş­tir. Kur­ban­lar Al­lah rı­za­sı ni­ye­tiy­le ke­si­lir, Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­si yok­sa kur­ban ka­bul olun­maz. Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­si­ni an­cak tak­va eh­li ta­şı­ya­bi­lir, Al­lah da an­cak müt­ta­kı­le­rin kur­ba­nı­nı ka­bul eder. “Ve yal­nız […]

Adaklık Kurban
Nisan 16, 2019

Kurbanla İlgili Dini Bilgiler-1

Kurban manen Allah’a yaklaşmak demektir. “Kurban edilmesi caiz olan bir hayvani bayramın ilk üç gününde, Allaha yaklaşmak niyetiyle kesmektir.” diye tarif edilir. Kurbanda Allahın bize verdiği sayısız nimetlere ve bayrama kavuşmaya şükür manası vardır. Ayet ve hadislerden zengin olan Müslümanlara kurban kesmenin vacip olduğunu öğreniyoruz. Kurban sünnettir diyenler ise, bu ibadetin “şiar” denilen ve terk […]

Adaklık Kurban
Nisan 15, 2019

Adak ile adak kurbanı ayrıdır

Sual: Adakla adak kurbanı arasındaki farklar ve dikkat edilecek hususlar nelerdir?CEVAPMaddeler halinde bildirelim:1- Adakla adak kurbanı ayrıdır. (Hastam iyi olursa, Allah rızası için bir horoz kesip etini fakire tasadduk edeceğim) diyen, horozu keser ve etini bir fakire verir. Fakire tasadduk edeceğim demese de, adak edilen şey, fakirlere verileceği için sahih olur. (Horoz kesmek nezrim olsun) dese de […]

Adaklık Kurban